Ce reprezintă ?

  

Caracteristica definitorie a Capitalului (sau a Capitalurilor proprii) este că această sursă de finanțare este controlată (din punct de vedere al exigibilității) de către asociați/acționari.

Deși Capitalul cuprinde o gama largă de elemente ,cel mai des in cazul companiilor mici si medii, vorbim despre Capital Social, Rezultat curent, Rezultat reportat din anii anteriori, Rezerve și Rezerve din reevaluare.

Există o categorii de obligații, care deși nu sunt considerate in standardele de raportare ca fiind Capital, ele sunt într-o oarecare măsura controlate de acționari și/sau nu au un termen de exigibilitate (ex: Dividende de plata către acționari, împrumuturi ale companiei acordate de acționari, etc). Aceste elemente le denumim in continuare Cvasi-Capital si le vom include in elementul Capital, in scopul interpretării situațiilor financiare).

Capitalul companiei este compus din:

Capital social subscris reprezintă aportul in bani sau natură pe care acționarii îl pun la dispoziția companiei, de obicei la constituirea Companiei.

Acesta se constituie la înființarea companiei si se poate majora sau se poate diminua pe parcursul funcționării companiei, in funcție de deciziile acționarilor.

Mai multe detalii despre Capital social subscris

Rezultatul curent reprezintă profitul sau pierderea neta pe care a înregistrat-o compania, intre 1 Ianuarie si data la care se face raportarea. Se calculează ca diferența intre totalitatea Veniturilor si si totalitatea Cheltuielilor companiei.

Rezultatul reportat reprezintă profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită  pe care a înregistrat-o compania în anii anteriori datei de raportare.

Profitul nerepartizat poate fi repartizat ulterior pe destinațiile decise de acționari/asociați: dividende, rezerve, majorare capital social sau acoperire pierderi anterioare.

Pierderea neacoperită va fi acoperită din profitul anterior nerepartizat sau va rămâne în Bilanț pana când compania va înregistra profit astfel încât aceasta pierdere sa fie acoperita.

Mai multe detalii despre Rezultat reportat

Rezervele legale reprezintă doar o alocare a unei parți a profitului pe un element bilanțier, nimic mai mult. Faptul ca o companie înregistrează Rezerve legale nu înseamnă neapărat că are si bani in conturi sau orice alt fel de resurse. Constituirea Rezervelor legale este reglementată prin lege.

Mai multe detalii despre Rezerve

Rezervele din reevaluare reprezintă surplusul de valoare identificat odată cu reevaluarea anumitor categorii de Active Imobilizate, de regula Construcții și Terenuri.

Mai multe detalii despre Rezerve din reevaluare aici…

Interese care nu controlează reprezintă un element bilanțier care apare doar in situațiile financiare consolidate. Reprezintă partea de Rezultat (profit sau pierdere) atribuibilă altor entități decât societatea mama.

Primele de capital se înregistrează in cazul în care se efectuează operațiuni ce au ca obiect structura de acționariat a companiei: vânzări de acțiuni/parți sociale, divizări, fuziuni, etc.
In principiu, se calculează ca diferență intre valoarea nominală a acțiunilor/parților sociale tranzacționate și prețul plătit pentru tranzacționarea acestora.

Mai multe detalii despre Primele de capital

Alte elemente de capital se referă de fapt la elemente Bilanțiere ce  au legătură cu Capitalul, dar nu pot fi încadrate în niciuna din categoriile anterioare, după cum urmează:

 • Diferențe de curs valutar din conversie
 • Acțiuni proprii
 • Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii
 • Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii
 • Alte elemente de capitaluri proprii

Consideram ca fiind QuasiCapital acele datorii care fie sunt de natura nerambursabilă sau acele datorii a căror rambursare este, într-o oarecare măsură, sub controlul companiei. Aceste elemente sunt:

 • Subvenții
 • Datorii către parți afiliate 

Mai multe detalii despre Quasi-Capital

Întrebări si răspunsuri despre Capitalul companiei

Capitalul companiei este extrem de important datorită următoarelor considerente:

 • este cea mai stabilă sursă de finanțare pentru ca ea nu se diminuează decât in caz de pierderi sau conform deciziilor acționariatului
 • nivelul Capitalului este o măsură a susțineri companiei de către acționari și, implicit, al riscului pe care aceștia și-l asumă
 • oferă o imagine generală in legătura cu valoarea companiei conform următorul raționament:  In caz de lichidare, dacă toate Activele companiei sunt transformate in lichidități, după acoperirea tuturor datoriilor, suma reziduală va fi alocată acționarilor/asociaților si coincide cu nivelul Capitalului. 

Nivelul optim de Capital diferă in funcție de specificul fiecărei afaceri, însă putem avansa niște criterii generale de evaluare a nivelului Capitalului din mai multe perspective:

 1. Din perspectiva stabilității companiei și implicit al riscului de insolventa/faliment, Capitalul trebuie sa fie, cel puțin, pozitiv. O valoare negativa a Capitalului implică riscuri serioase in ceea ce privește continuarea activității.
  Nivelul optim pozitiv variază in funcție de specificul activității in putem spune ca un nivel minim de confort, ce asigură o finanțare corectă, ar putea fi calculat in felul următor:   
                                            Nivel minim Capital = Active Imobilizate –  Datorii pe termen lung 
 2. Din perspectiva profitabilității, discuția devine extrem de complexă, însă până la urmă totul se reduce la următoarea evaluare: Investitorul (in cazul nostru asociatul/acționarul) trebuie sa fie mulțumit cu beneficiul pe care îl primește (dividende, creștere de valoare a companiei, etc) in raport cu suma investită în firma in contextul riscurilor asociate.

Practic, raționamentul de dimensionare este următorul:

 • Capital negativ înseamnă ca Firma este in totalitate dependenta de finanțare din partea terților și există un risc iminent de insolvență/faliment
 • Creșterea Capitalul, în teritoriu pozitiv, implică următoarele:

  • scade riscul asociat desfășurării activități
  • în general, scade randamentul pe care Capitalul îl generează pentru asociați (pot exista insă si excepții)

Daca nivelul Capitalului este mai mic decât zero, spunem despre o companie ca are ”Capitaluri proprii negative”. Implicațiile sunt următoarele:

 • compania a înregistrat pierderi in trecut
 • Datoriile companiei depășesc Activele companiei și prin urmare, compania nu are suficient de multe resurse pentru acoperirea lor
 • Continuarea activității companiei este în totalitate dependentă de menținerea/rostogolirea Datoriilor  (bănci, furnizori, etc)
 • nu mai există susținere, in ceea ce privește finanțarea, din partea Acționarilor/Asociaților

Prezentarea Capitalului companiei în platforma FinLight*

*modul de prezentare poate varia in funcție de pachetul achiziționat

Capital social subscris

Capital social subscris reprezintă aportul in bani sau natură pe care acționarii îl pun la dispoziția companiei, de obicei la constituirea Companiei.

Caracteristici definitorii:

 • Este de așteptat, de regula, ca diminuarea Capitalului Social sa se întâmple doar la lichidarea companiei si numai după achitarea tuturor datoriilor Companiei.
 • Diminuarea Capitalului social poate fi contestată de către Creditorii companiei

Din acest motiv, Capitalul Social este considerat ca angajament al acționarilor in legătura cu susținerea Companiei. Un capital social mic, in raport cu Activele Companiei, de obicei tinde sa fie interpretat de către Creditori ca un semn ca susținerea Companiei este limitata in ceea ce îi privește pe Actionari/Asociati.

Înapoi la sinteza…

Rezultat curent

Rezultatul curent reprezintă profitul sau pierderea neta pe care a înregistrat-o compania de la începutul perioadei de raportare până la data raportării

Înapoi la sinteza…

Rezultat reportat

Rezultatul reportat, în funcție de nivel, poate fi:

1) Profitul nerepartizat – în cazul in care compania a înregistrat profit in anul/anii anteriori. Aceste sume pot fi alocate/repartizate după cum urmează:

 • pentru constituire de Rezerve – se schimbă doar elementul de Pasiv si practic, prin constituirea de Rezerveasociații/acționarii decid sa păstreze profitul in companie si sa finanțeze cu această suma Activele companiei
 • pentru Dividende – primul pas este transformarea Profitului nerepartizat in Dividende de plata.
  După acest pas, acționarii/asociații pot decide in mod discreționar daca vor încasa sau nu Dividendele de plata.
  Daca aleg sa le încaseze, Bilanțul companiei se va diminua după cum urmează:

  • Partea de PASIV – se diminuează Dividendele de plata cu suma încasată
  • Partea de ACTIV – se diminuează Disponibilitățile de numerar cu aceeași sumă, daca este disponibilă.

Este important de reținut următoarele:

   • Repartizarea profitului in dividende este diferita de plata efectiva a dividendelor
   • Dividendele de plata pot fi plătite numai dacă există intenție din partea asociatului/acționarului respectiv pentru a le încasa. Cum acest pas este discreționar nu există, de facto, un termen de plata, vom considera Dividende de plată un element de Cvasi-Capital
   • Dividendele de plata pot fi plătite numai daca există Disponibil de numerar in casierie/conturi astfel încât compania sa poată plăti dividendele
   • Pot exista diferite acorduri intre companie si/sau acționari, pe de o parte, si diverși Finanțatori pe de alta parte, care sa împiedice distribuția si/sau plata dividendelor
   • Ca firma sa plătească si acționarul sa încaseze dividende trebuie ca următoarele condiții sa fie îndeplinite, cumulativ :
    1. firma sa fi înregistrat profit profit
    2. profitul sa fi fost distribuit în dividende
    3. asociatul/acționarul sa solicite plata dividendelor
    4. compania sa aibă disponibil de numerar cu care sa facă plata dividendelor si a impozitelor aferente
    5. să nu existe termeni contractuali agreați cu terți, care sa contravină punctelor 1)-4)

2) Pierderea neacoperită – în cazul in care compania a înregistrat pierderi într-un anumit an, în funcție de Rezultatul Reportat existent din exercițiile anterioare, opțiunile sunt următoarele:

 • Compania înregistrează Rezultat reportat – Profit din anii anteriori- În acest caz se ”acoperă” pierderea anterioara. Este o operație strict matematica in Bilanț.
 • Compania înregistrează Rezultat reportat – Pierdere din anii anteriori – În acest caz,  Pierderea neacoperită rămâne înregistrată in Bilanț până când compania va înregistra profit si va putea acoperi Pierderea

Este important de reținut faptul ca Rezultatul (fie el Profit sau Pierdere) s-a întâmplat deja si efectul s-a produs deja in Activele Companiei.

Alocările explicate mai sus reprezintă de fapt doar o ASUMARE a rezultatului.

Înapoi la sinteza…

Rezerve

Rezervele reprezintă doar o alocare parțială a Rezultatului Curent – Profit sau a Rezultatului Reportat- Profit, pe următoarele elemente:

 • Rezerve legale
 • Rezerve statutare sau contractuale
 • Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare
 • Alte rezerve

Alocarea este fie reglementată de lege, fie realizată în urma deciziei acționariatului.

Existența Rezervelor pe partea de PASIV(surse de finanțare) a Bilanțului nu înseamnă neapărat ca  exista si pe partea de ACTIV (resurse) o contrapartidă lichidă care sa poată fi utilizată in caz de dificultate de către Companie

Înapoi la sinteză…

Rezerve din reevaluare

Rezervele din reevaluare reprezintă surplusul de valoare identificat odată cu reevaluarea anumitor categorii de Active Imobilizate, de regula Construcții și Terenuri, odată cu întocmirea unor Rapoarte de evaluare.

De regulă,

 • valoarea Rezervelor din reevaluare crește dacă cu ocazia evaluării se constată ca valoarea evaluata este mai mare decât valoarea contabila neta a activului evaluat
 • valoarea Rezervelor din reevaluare scade dacă cu ocazia evaluării se constată ca valoarea evaluata este mai mică decât valoarea contabila netă a activului evaluat, numai dacă pentru activul respectiv a fost înregistrată anterior o rezerva din reevaluare.

Rezervele din reevaluare sunt importante din următoarele considerente:

 • Teoretic, surprind surplusul de valoare (un profit) pe care compania l-a înregistrat, cu ocazia creșterii valorii unor active. Totuși, trebuie analizat in ce măsura aceasta creștere de valoare poate fi monetizată.
 • Faptul ca un raport de evaluare are un impact semnificativ in raportările financiare ale companiei, e de natură să ofere o oarecare ”libertate” pentru cei ce întocmesc situațiile financiare pentru a creste Capitalul companiei folosind Rezervele din reevaluare.,
 • De obicei, în activitatea de analiză financiară, mai ales cea realizată de creditori, Rezervele din reevaluare reprezintă un punct sensibil, in sensul că un nivel ridicat al lor fata de valoarea netă a activelor reevaluate va ridica semne de întrebare în legătură cu legitimitatea sumelor înregistrate.

Înapoi la sinteză…

Prime de capital

Primele de capital se înregistrează in cazul în care se efectuează operațiuni ce au ca obiect structura de capital a companiei, după cum urmează:

 • Prime de emisiune – în cazul emiterii de Acțiuni/Parți sociale pentru care compania încasează un preț diferit față de valoarea nominală
 • Prime de fuziune/divizare – diferența între valoarea aportului rezultat din fuziune și valoarea cu care a crescut capitalul social al societății absorbante
 • Prime de aport – diferența între valoarea bunurilor aportate și valoarea nominală a capitalului social cu care au fost remunerate aceste aporturi
 • Prime de conversie a obligațiunilor în acțiuni – diferența între valoarea nominală a obligațiunilor transformate in acțiuni si valoarea acțiunilor emise potrivit prevederilor contractuale, atunci când valoarea obligațiunilor depășește valoarea acțiunilor corespunzătoare

Înapoi la sinteză…

Quasi-Capital

Vom considera Quasi-Capital următoarele elemente bilanțiere:

 • Subvenții 
  • Subvenții pentru finanțarea operațiunilor curente
  • Subvenții pentru investiții
 • Datorii către parți afiliate 
  • Decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun
  • Sume datorate acționarilor/asociaților
  • Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul
  • Dividende de plată
  • Decontări din operațiuni în participație
  • Decontări între unitate și subunității
  • Decontări între subunități

Înapoi la sinteza…